TR
Ara
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir Üretim

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, sürdürülebilir bir üretim modelinin benimsenmesi konusunda kilit bir role sahiptir. Sürdürülebilir üretim, atık miktarlarını azaltmak, kaynak verimliliğini artırmak ve daha karbon-nötr bir yaklaşım benimsemek gibi uygulamalar ile tüm tedarik zinciri boyunca çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefler. Sürdürülebilir üretim, çevre dostu hammaddelerin kullanımı ve düşük enerji tüketimi gibi uygulamalar ile özdeşleşmektedir. Bunun yanında, sektörün döngüsel ekonomiye entegrasyonu için ürünlerin gereksiz atık oluşturmadan yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi gerekmektedir. İlgili adımlar, sektörün çevresel ayak izini azaltmanın ve uzun vadede rekabet gücünü korumanın önemli bir yolu olarak görülmektedir.
Sürdürülebilir Ürün Tasarımı

Sürdürülebilir ürün tasarımı, hazır giyim sektöründe, ürünlerin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını (tasarım, üretim, kullanım ve atık yönetimi) etkileyecek şekilde çevresel etkileri azaltmayı hedefler. Tasarımlar ile, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilir olması beklenmektedir. Sürdürülebilir ürün tasarımı, hem çevresel etkisi düşük, hem de sosyal ve ekonomik açıdan adil bir sektör olmanın ilk adımı olma niteliğindedir.

Sürdürülebilir ürün tasarımı, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri en aza indirgemeyi amaçlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ile belirlenecek standartlar, tasarım aşamasını izleyecek tüm süreçlerin zeminini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, ürünün hammaddelerinin seçiminden, üretim sürecine, kullanım aşamasına ve nihayetinde atık yönetimine kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurmayı içerir.

İleri dönüşüme ve demonte edilmeye uygun, tek malzemeden oluşan tasarımlar hazır giyim ürünlerinin döngüselliğini sağlama konusunda önem teşkil etmektedir. Bu bakış ile, atık yönetiminin değer zincirinin en başından başlatılması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir ürün tasarımı şu unsurları içerir: malzeme seçimi, enerji ve kaynak verimliliği, dayanıklılık ve uzun ömür, tamir edilebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik, atık yönetimi, geri dönüşüm, ürün yaşam döngüsü analizi, tüketici farkındalığı vb. Sürdürülebilir ürün tasarımı, çevresel kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve toplumsal refahın artırılması gibi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir rol oynar. Bu tasarım yaklaşımı, işletmelerin ve tüketicilerin sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesine yardımcı olur.

Eko-Tasarım Direktifi ile tasarım süreci baştan sona değişiyor

Eko-tasarım direktifi, Avrupa Birliği (AB) tarafından çevresel etkileri azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla ürünlerin tasarımını ve üretimini düzenlemek için oluşturulmuş bir yasal düzenlemeler serisidir. Bu direktif, AB'nin çevresel politikalarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek için tasarlanmıştır.

Eko-Tasarım Direktifi

Sürdürülebilir Ürünler için Eko Tasarım Regülasyon Teklifi (Eco-design for Sustainable Products Regulation), Avrupa Komisyonu’nun daha çevresel olarak sürdürülebilir ve döngüsel ürünlere yaklaşımının temel taşı olarak görülmektedir. İlgili teklif, çevre ve iklim üzerinde önemli etkileri olan ürünlere yönelik sektörel girişimlerin düzenlenmesi, haksız uygulamalara karşı daha iyi koruma sağlanması ve yeşil dönüşümde tüketicileri güçlendirilmesi amaçlarını kapsayan düzenlemeler içermektedir.

İlgili AB sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Dijital ve Yeşil Üretim

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, dijital ve yeşil üretim, sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşma yolunda kilit bir rol oynamaktadır. Dijital üretim, gelişmiş üretim teknolojileri kullanarak iş süreçlerini otomatikleştirmeyi, iyileştirmeyi ve hızlandırmayı kapsamaktadır. Bunun yanında mevcut iş gücündeki dijital yeteneklerin artırılması da ilgili inisiyatifler için önemli bir basamak oluşturmaktadır. Böylece daha verimli, çevreye daha az zararlı, sürdürülebilir ve yenilikçi işlemler ile üretim süreçleri gerçekleştirilebilecektir.

Dijital ve yeşil üretim konusunda hazır giyim ve tekstil sektörlerinin koordineli ilerlemeleri kritik önem taşımaktadır. Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi; eko-tasarım, elyaf geliştirme, yenilikçi tekstil üretimi, onarım ve yeniden kullanım gibi alanların önemini vurgulamakta ve bu konulara yatırımlar yapılması gerektiğini belirtmektedir. Aynı strateji dokümanında, hazır giyim ve tekstil sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşüm için gerekli becerilerin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Bunun yanında yeşil dönüşüm ile dijital dönüşüm Avrupa Komisyonu tarafından «ikiz dönüşüm stratejisi» olarak belirlenmiş ve dönüşümün ancak bu iki odağın birlikteliği ile sağlanabileceği belirtilmiştir.

Hazır giyim ve konfeksiyonda dijital üretim, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla dijital teknolojilerin ve süreçlerin kullanıldığı bir üretim şeklidir. Bu yaklaşım, tasarım, kesim, dikim ve üretim süreçlerinde bilgisayar tabanlı sistemlerin ve otomasyonun kullanılmasını içerir. Bu yöntem, verimliliği artırmak, ürün geliştirme sürecini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için sürdürülebilirliğin zorunlu bir uygulaması olarak dönüşmektedir.

Hazır giyimde yeşil üretim, çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek amacıyla uygulanan üretim yöntemleridir. Bu yaklaşım, hazır giyim endüstrisinin çevresel ayak izini minimize etmeyi, karbon salınımını azaltmayı, döngüselliği ve kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefler.

Hazır Giyimde Tasarımdan Üretime Dijital Dönüşüm Projesi bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
Sürdürülebilir Hammadde Tedariği

Sürdürülebilir hammadde tedariki, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, çevresel etkisi düşük ve etik olarak elde edilen materyallerin – hammaddelerin kullanımını ifade etmektedir. Sürdürülebilir hammadde tedariki çalışmaları malzeme seçiminden başlar; yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen, az su ve enerji tüketen ve az atık üreten malzemeler tercih edilir. Böylece, doğal kaynakların korunması, kimyasal kullanımının azaltılması, enerji ve su tasarrufu ve atık yönetimi gibi çevresel sürdürülebilirlik hususlarının sağlanması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir hammaddeye erişim, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilirliğin ön koşulu niteliğindedir. Bu sebeple, özellikle çevresel etkisi yüksek olan tekstil sektörünün de döngüselliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması şarttır. Çeşitli AB politika ve inisiyatifleri ile ilgili hammaddelerin oluşturduğu su kirliliği ve kimyasal atıklar önlenmeye çalışılmakta olup eko-etiketler ve döngüsel hammaddeler ile hammadde sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmaktadır.

Hammadde tedariğinde çevresel ayak izi değerleri

Tekstilde çevresel ayak izi, kumaş gibi tekstil hammaddelerinin üretim, kullanım ve atılma süreçlerinde çevreye olan etkilerini ölçen ve değerlendiren bir kavramdır. Bu ayak izi, üretimde kullanılan kaynaklar, enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, kimyasal kullanımı gibi çeşitli faktörlerin göz önüne alınarak hesaplanır. Tekstilde çevresel ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilir ve tekstil ürününün çevresel performansını değerlendirmek için kullanılır.

İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close