TR
Ara
İLETİŞİM

S.S.S

Ne Zaman Destek Almaya Başlayabiliriz?

Destek kapsamına alınan her firma, destek kapsamına alındığı tarih itibariyle ödemesi gerçekleşmiş harcamalarının başvurusunu yapabilir. Fakat, hak ediş bildirimlerinin TCMB’sına gönderilmesi için firmanın, ilgili destek dönemine ait Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

İhracatçi Birliklerinin Sorumluluğunda Olan Devlet Yardımlari Hangileridir?
Pazara Giriş Belgeleri
Fuar Katılım Desteği
Tasarım Desteği
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Devlet Yardımlarına Başvuru Yapabilmek İçin Koşullar Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapabilir (Şahıs firmalarının destekten yararlanabilmesi mümkün değildir)

Birlik üyesi olmak

Destek başvurusunda bulunulan harcamalar için herhangi bir kamu kaynaklı destek almamış olmak

Ayrıca her destek türünün ayrı ayrı ön koşulları bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için bu koşulların sağlanması gerekmektedir.

Devlet Yardımlarına İlişkin Mevzuatlara Nereden Ulaşabilirim?

www.itkib.org.tr adresinde yer alan devlet yardımları başlığına giriş yapılıp ilgili mevzuatlara, başvurular için gerekli belge listelerine ve özet bilgilere ulaşılabilir.

Yurtdışında Mağaza veya Ofis-Depo Açmak İstiyorum. Buna Yönelik Bir Destek Mevcut mudur? Varsa Başvuru için Koşullar Nelerdir?

2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim Marka ve tanıtım desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda kira, marka tescil giderleriniz %50 oranında, tanıtım giderleriniz ise %60 oranında desteklenmektedir. Devlet yardımlarına başvuru yapabilmek için genel koşulları sağlamanıza ek olarak Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması, bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması, marka tescil faaliyetlerinin desteklenebilmesi için yurt içi marka tescil belgesine sahip olmak kaydıyla, yurtdışı marka tescil belgesi veya başvurusu bulunması, desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması), Kira ve tanıtım için alınacak yıllık destek tutarının en az iki katı ilgili ülkeye ihracatı bulunmak. (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.

2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği Kapsamındaki Başvuru Dosyalarının Olumsuz Sonuçlanma Sebepleri Genel Olarak Nelerdir?

Yurtdışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın zamanında usulüne uygun olarak sağlanamaması

Birimde Türkiye’de üretilen Türk markalı ürünlerin dışında ürünlerin pazarlanması

Yurtdışı birimin Türkiye’ye ithalat amacıyla kullanılması

Destek başvurusunda bulunan Türkiye’deki firmanın SGK’lı çalışanı bulunmaması

Firmanın ilgili ülkeye ihracatının olmaması veya yetersiz olması

Firmanın yurtdışındaki biriminin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce kapanması veya destek kapsamına alındıktan sonra kapanış / taşınma bildiriminin zamanında ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine yapılmaması

Yurtiçi veya yurtdışı firmanın destek oranını etkileyecek şekilde ortaklık yapılarında meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmemesi

Marka tescil giderlerinin desteklenmesi ile ilgili olarak: Markanın yurtdışı tescilinin, yurtiçi tescilinden daha önce gerçekleşmiş olması (Aynı sorun, yurtdışı marka tescil bazlı tanıtım desteği için de söz konusudur)

Tanıtım desteği kapsamında desteklenmesi mümkün olmayan harcamaların başvuru ekinde ibraz edilmesi (Destek kapsamında olan tanıtım harcamaları 2010/6 sayılı Tebliğin 12. Maddesinde belirtilmiştir)

Pazara Giriş Belgeleri Desteğinden Yararlanmak İstiyorum. Başvuru İçin Koşullar Nelerdir?

Ek-5 listesinde yer alan destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri için başvuruda bulunulabilir.

Listede yer alan belgeler/sertifikalar/test raporları, alınma/düzenlenme tarihinden itibaren 6(altı) ay içerisinde başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili Birliğe ibraz edilir.

Yenileme giderlerinin desteklenmesi için bir önceki sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen ürüne yönelik ihracatın tevsiki halinde desteklenmektedir.

2009/5 Sayılı Bireysel Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

Kimler Yararlanabilir?

2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi için katılımcının, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonu olması gereklidir

Başvuru Nasıl Yapılır?

Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

Desteklenen Fuarlar Hangileridir?

2009/5 Sayılı Desteklenecek Bireysel fuarlar listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Fuar Desteği Başvurusu için gerekli evraklara nereden ulaşabilirim?

Bireysel Fuar Desteği Başvurusu için gerekli evrak listesi ve tümbilgi ve belgeler için tıklayınız.

Desteklenen Harcamalar Nelerdir?

Fuarın ana organizatöründen kiralanan boş stand kirası bedeli

Stand konstrüksiyonu desteği

Ulaşım desteği

Nakliye desteği

Destek Oranları Nedir?

Bireysel katılımlı fuarlarda destek oranı %50’dir. Ekonomi Bakanlığınca belirlenen Hedef Ülkelerde destek oranı %70’tir.

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği raporun aslı veya bir örneği, (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

Desteklenen Harcamalarda Üst Limit Nedir?

Bireysel katılımlı sektörel fuarlada yapılan harcamalar 15.000$ a kadar desteklenmetedir.Genel Ticaret Fuarlarında yapılan harcamalar 10.000$ a kadar desteklenir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Prestijli olarak belirlenen fuarlara yapılan harcamalar 50.000 $ a kadar desteklenmektedir.

Prestijli Fuarlar Hangileridir?

2009/5 Sayılı Desteklenecek Prestijli fuarlar listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Prestijli Fuarlardan Nasıl Faydalanabilirim?

Katıldığınız fuarın prestijli olarak değerlendirilebilmesi için fuar sonrası yapılan başvuru esnasında Fuarın Prestijli Olarak Değerlendirilmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

Bireysel Nitelikli Fuarlarda m2 Şartı var mıdır?

Bireysel fuar katılımlarında m2 şartı aranmamaktadır.

Stand Konstrüksiyon Desteği Neleri Kapsamaktadır?

Stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar gibi standın mütemmim cüz’ü olarak nitelendirilecek “stand ile ilgili harcamaları” içermekte; kayıt ücreti, güvenlik, internet, hostes, tercüman, elektrik, temizlik, buzdolabı gibi “stand ile ilgili olmayan harcamaları” içermemektedir.

Ulaşım Desteği Kaç Temsilci İçin Alınabilmektedir?

Bireysel Nitelikli fuar katılımlarında 50m2 ‘ye kadar 2 temsilcin Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir. 50 m2 üstü katılımlarda 3 temsilciye ait Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir. Prestijli fuar katılımlarında ise 5 temsil’ye kadar Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir.

İstediğim Birliğe Üye Olabilir miyim?

Firmanızın, ihraç edeceği malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olması zorunludur. Hangi birliğe üye olmanız gerektiğini Genel Sekreterliğimizden telefon ile öğrenebilirsiniz.

Nasıl Üye Olurum?
1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.

2. Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) tam ve düzgün bir şekilde doldurunuz.

3. Halen Genel Sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.

4. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi eklenecektir.

5. Giriş aidatı her birlik için 200 TL' dir.

6. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.

7. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan ancak üyeliği askıda olan firmalar, aynı birliğe üye olmak istemeleri durumunda mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 100 TL cari yıl aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.

8. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istenmesi durumunda varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 200 TL giriş aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
Yıllık Aidatımı Nasıl Öderim?

Firmanızın yıllık aidatını 4 şekilde ödeyebilirsiniz.

1. Vakıfbank - Şirinevler Şubesi IBAN NO: TR39 0001 5001 5800 7294 5567 68 no’lu hesaba Havale/Eft yaparak ödeyebilirsiniz.

2. İTKİB veznesinden nakit/kredi kartıyla ödemenizi yapılabilirsiniz.

3. Diğer Genel Sekreterlik veznelerine ödeyebilirsiniz

4. Vekâlet vermiş olduğunuz gümrük müşaviri firmalar, https://istanbul.ebirlik.net/ebnet/app web adresinden aidat ödemenizi yapabilirler.

Firma ile İlgili Bilgilerimi Nasıl Güncellerim?

Antetli kâğıdınıza ve/veya ünvan kaşeli dilekçenize, düzeltilmesini talep ettiğiniz bilgilere ilişkin yapılan değişiklikleri ve bunların belgelerini, Genel Sekreterliğimize elden, uygulama @itkib.org.tr e-posta adresine veya 0 212 454 04 16 numaralı faksa iletmeniz yeterli olacaktır.

Üyelikten Nasıl Ayrılırım?

Antetli kâğıdınıza ve/veya ünvan kaşeli dilekçenize, üyelikten ayrılmak istediğinize dair talebinizi imza sirküleri fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize elden, uygulama @itkib.org.tr e-posta adresine veya 0 212 454 04 16 numaralı faksa iletmeniz yeterli olacaktır.

Turquality Nedir?

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Turquality’e Nasıl Başvurulur?

-Firma Ön Değerlendirme Setini doldurarak, sonucunda çıkan puan sayfasını kaydetmeleri, (İlgili sonuç sayfası başvurunuz sırasında sizden talep edilecektir.) (Firma Ön Değerlendirme Seti için buraya tıklayınız.)

-Yeni Kullanıcı talebinde bulunmaları, (Kullanıcı talebinde bulunmak için buraya tıklayınız.)

-Sistem tarafından iletilecek şifre ile Turquality Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak Başvuru Formunu doldurmaları (Turquality Otomasyon Sistemine Bağlanmak için buraya tıklayınız.) gerekmektedir.

Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden Başvuru Formunu dolduran ve Uygulama Usul ve Esasları Ek-8‘de yer alan belgelerin “Ekli Belgeler” alanına yükleyerek Sistem üzerinden başvurusunu ileten Firmalar, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalleri veya noter onaylı nüshalarını TURQUALITY Sekretaryasına iletmelidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Turquality Kapsamında Neler Desteklenir?

Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

­ -Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

­ -Sertifikasyona ilişkin giderleri,

­ -Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

­ -Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

­ -Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

­ -Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

­ -Pazar araştırması çalışması ve raporlama faaliyetlerine yönelik giderleri, desteklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Turquality Ön Değerlendirmeyi Geçemeyen Firmaların Alabileceği Benzer Destekler Nelerdir?

Ön değerlendirme tekrar başvuru hakkı saklı olmakla birlikte, aşağıda yer alan ve Ekonomi Bakanlığı web sayfasının Destekler – İhracat Destekleri bölümünde listelenen ve benzer kalemleri içeren desteklerden yararlanabilirler.

­Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Pazara Giriş Belgeleri

Fuar Katılım Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği


2006/4 sayılı Tebliğde, yukarıdaki desteklerin yanı sıra;

Tasarımcı Brüt Maaşı,

Danışmanlık

Franchise dekorasyon ve kira harcamaları da desteklenmektedir.

Marka Desteği - Turquality Desteği Arasındaki Benzerlikler ve Farklar Nelerdir?

“Neler desteklenir?” bölümünde sayılan kalemlerin hepsi hem Marka hem Turquality kapsamındaki firmalara sağlanan destekler olup; farklı tutar ve zaman limitlerine tabidirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Turquality Otomasyon Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Turquality Destekleri; firma yetkilisi, birlik personeli, bakanlık personeli ve sekreterya tarafından eş zamanlı işlem yapılabilen bir otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. Firma yetkilileri otomasyon sistemi üzerinden harcama beyanlarını oluştururken, kayıtların içerisine ilgili harcama belgelerini taratarak, evraklardaki bilgileri de işlerler. Buna müteakiben söz konusu evraklar, sistem üzerinden üretilen harcama dosyası dilekçesi ile teslim edilir ve inceleme süreci başlar. İnceleme esnasında eksiklik bildirimleri ve destek süreçleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülür.

Otomasyon sisteminde Firmaların bir kullanıcısı tanımlanmış olmalıdır ve alınacak her aksiyon için elektronik imza atılmalıdır. Bu sebeple, destek kapsamına girme sürecindeki firmalarımızın elektronik imza temini ve elektronik imzası bulunan yetkilisini Turquality Sekreteryası’na kullanıcı olarak akredite ettirmeleri önem arz etmektedir.

Otomasyon sisteminin kullanılmasına ilişkin hükümler; 2006/4 sayılı Tebliğ ve Genelgesi ile 2009/14 sayılı Tebliğde açıklanmaktadır.

Turquality Harcama Beyanları Değerlendirme Süreçleri Nasıl Yapılmaktadır?

Usulüne uygun yapılmış başvuru ilgili uzmana havale edilir.

Uzman; Tebliğ, uygulama usul ve esasları ve EK-6 çerçevesinde harcamayı inceler.

Varsa eksiklikler yazılır. (Ya da destek kapsamında olmayan başvuru reddedilir.) Kümülatif eksiklik tamamlanma süresi 92 gündür.

Eksiği bulunmayan harcamalar onaylanır.

TCMB Ankara Şubesi’ne ödeme talimatları yazılır.

Marka - Turquality Destek Süresi Kaç Yıldır? Destek Süresi Bitiminde Ne Olur?

Destek süresi, Marka destek programına alınan firmalar için, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 4 yıl; Turquality Destek Programına alınan firmalar için destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Marka destek programında desteklenen firmalar destek süresi boyunca ya da bitiminde Turquality destek programına başvuruda bulunabilirler. Öte yandan, Turquality destek programından faydalanan firmaların destek sürelerinin mevzuat hükümlerince belirli şartların yerine getirilmesi durumunda uzatılması mümkündür. Söz konusu süreler dahilinde değerlendirilecek harcamalarda ödeme tarihleri esas alınır.

ÖNEMLİ: Destek süresince ve bittikten sonra, 2006/4 sayılı Tebliğ’in 37. Maddesi uyarınca destek kapsamındaki firma ve destek kapsamındaki marka ihracata yönelik diğer devlet desteklerinden yararlanamazlar.

Aradığınızı bulamadınız mı? İletişime Geçin
İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close